Regeringen beslutade den 1 mars 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av svensk kemikalielagstiftning med avseende på tillsyn, avgifter och vad som därutöver följer av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, Reach (dir. 2007:30). I detta delbetänkande redovisas de delar av Reach som berör anpassningen av svensk lagstiftning och som börjar gälla den 1 juni 2008.