Sverige har haft svårt att nå det nationella miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, dvs att minska tillförseln av kväve och fosfor till havet. Rapporten visar att det är viktigt att konkretisera, samordna, prioritera och ge klara besked.