I avhandlingen undersöks hur växtplankton klarar sig i Östersjön i ett tänkbart framtida klimatscenario. Temperaturen ökar i vattnet, och en ökad nederbörd kommer att leda till en ökad avrinning från land till hav. Avrinningen leder i sin tur till att salthalten i Östersjön minskar. Vilka växtplankton som finns i vattnet, speciellt under växtsäsongen, har undersökts, och därefter har en giftig cyanobakterie, Katthårsalgen, isolerats för att under längre och kortare perioder testa hur de klarar sig i lägre salthalt. Resultaten visar att cyanobakterien inte bara lyckas anpassa sig utan frodas av klimatförändringarna.