Denna doktorsavhandling analyserar hur ett adaptivt perspektiv på styrning kan användas för att hantera de växande utmaningar som den globala styrningen av det marina fisket står inför. Samtliga papper i avhandlingen utgår från ett socialekologiskt perspektiv och behandlar olika men samtidigt kompletterande frågeställningar gällande denna styrning. Avhandlingen bidrar till hållbarhetsforskningen på ett nyskapande sätt genom att fokusera på 1) villkor och mekanismer för olika styrningsformer, 2) aktörernas roller i att påverka utformningen av olika styrningsformer, 3) behovet av institutioner som inte enbart kan hantera utan också förutspå oväntade förändringar och 4) att utveckla kreativa scenarier om hur framtida fiske skulle kunna fungera.