Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att sammanställa biologiska data om naturtypers utbredning på havsbotten i Östersjöns olika regioner, baserat på art- och habitat modellering. För att ta fram marina landskapskartor behövs bra information om fysiska faktorer som djup, bottensubstrat, salthalt och vågexponering. Resultatet kan utgöra ett viktigt underlag för planering och åtgärder gällande havsmiljön.