Varje EU-medlemsstat ska ta fram en Nationell strategisk plan samt ett Operativt program för utvecklingen inom fiskerinäringen under programperioden 2007 - 2013. Målen och riktlinjerna i den nationella strategiska planen är vägledande för det svenska operativa programmet. I programmet kommer insatser som bidrar till en hållbar utveckling av fiskerinäringen och till hållbar tillväxt genom miljö- och sysselsättningsaspekter, utbildningsinsatser, nyrekrytering och jämställdhet att prioriteras. Vägledande i utförandet är att programmet skall ha en god måluppfyllelse och en effektiv förvaltning.