Transporten av näringsämnen från de svenska landområdena till havet är till stor del beroende av vattenföringen i våra vattendrag, vilken i sin tur framförallt är klimatstyrd. Det innebär att mer närsalter rinner ut till havet från land under blöta år, medan belastningen är mindre under torra år. En annan viktig belastningskälla är det kväve som kommer från atmosfären. Detta har till stor del sitt ursprung långt ifrån våra havsområden och är därigenom svårare för oss som bor i området att påverka. En tredje svårstyrd källa är den fosfor som kommer från de näringsrika sedimenten på Östersjöns bottnar. Under perioder med låga syrgashalter i bottenvattnet frigörs fosfor. Även denna process är till stor del klimatstyrd eftersom införseln av syrgasrikt havsvatten från Nordsjön främst sker vid stormar.