Rapporter om miljötillståndet

Hur mår havet egentligen? Svaret på den vanliga frågan finns i i de rapporter om miljötillståndet i våra hav som regelbundet ges ut. Vi har samlat dem här för att ge en bra överblick och enkel åtkomst.

Havet-rapporten

beskriver tillståndet ur både ett nationellt och ett regionalt perspektiv, och innehåller artiklar från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och miljörelaterad forskning.
Rapporten Havet - om miljötillståndet i svenska havsområden, har kommit ut sedan 2007. Den ges sedan 2011 ut av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten - Resurs- och miljööversikt

Här är får du svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten.

Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aqua:s nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

Rapporten Svealandskusten

Rapporten Svealandskusten sammanfattar på ett populärvetenskapligt sätt miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder.

Rapporten produceras årligen av Stockholms universitet på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund, där kustkommuner och län är medlemmar tillsammans med kustpåverkande företag och intresseföreningar.

Rapporten innehåller resultat från Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning som utförs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom intressanta artiklar från andra relevanta aktörer i regionen.

Västerhavet - Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund

Västerhavet är en populärvetenskaplig tidskrift om miljön i just Västerhavet. Tidskriften bevakar vad som händer med miljön och miljöarbetet i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, både ur ett forsknings- och ett förvaltningsperspektiv. Ämnena i Västerhavet är angelägna för alla som bryr sig om hur havet utmed västkusten mår.

Västerhavet ges ut av Kontaktgrupp Hav som är en sammanslutning av forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som är aktiva längs västkusten. Inom gruppen sker ett informellt utbyte av forskningsresultat och kunskap om aktuella havsmiljöfrågor.

I Kontaktgrupp Hav ingår Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet, SLU, SMHI, Bohuskustens vattenvårdsförbund, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsmuseet Akvariet samt länsstyrelserna i Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.

Sök bland alla miljötillståndsrapporter

Här kan du söka efter artiklar från Havet-rapporterna och från havsområdes-rapporterna; Svealandskusten och Västerhavet.