Koncentrationerna av många organiska miljögifter i fisk visar glädjande nog sjunkande trender över tid. I Bottenviken är exempelvis koncentrationerna av DDT och PCB nu lika låga som i sill från Fladen på Västkusten.