Klimatförändringar kan få stora konsekvenser för livet i havet. Att klimatförändringar kan få allvarliga konsekvenser på det marina djur- och växtlivet är inget nytt. I denna avhandling visas dock att många populationer kan vara relativt tåliga mot förändringar i miljön, men att tåligheten har en gräns. Överskrids gränsen under längre perioder så påverkas populationerna drastiskt.