Bild
Tema: forskning

Marina forskningsprojekt

Både nationellt och internationellt bedrivs forskningen ofta inom ramen för större forskningsprojekt och program. Här presenteras ett smakprov på pågående forskning.

BONUS INSPIRE

Beståndsstatusen för plattfiskar i Östersjön är dåligt känd, inklusive för den kommersiellt viktiga arten skrubbskädda (flundra). Detta är ett problem för förvaltningen av fisken. Inom projektet INSPIRE sker provfisken utmed transekter från kusten ut till djupområdena i Östersjön. Fisket täcker stora delar av skrubbskäddans lek- och utbredningsområden, från Bälthavet till Norra Östersjön, och sker i samarbete med lokala fiskare.

SEAFARM

Seafarm är ett forskningsprojekt där makroalger odlas och används för en rad olika ändamål med målet att utnyttja algens fulla potential. Förutom att ta fram olika produkter så är en viktig del att bedöma hållbarheten i systemet där alltifrån algodlingens effekter på miljön till nyttan i förhållande till kostnader bedöms.
Alger är en havets rikedom med stor potential för användning inom livsmedelsindustrin. Alger kan även användas som råvara i tillverkningsindustrin, till exempel för tillverkning av plaster och andra material. Algernas rika Omega-3-fettsyror och proteiner kan användas som föda för människor och djur. Det som blir kvar kan rötas till biogas eller jäsas till bioetanol och då bidra till att minska vårt beroende av fossila råvaror vilket är bra för klimatet.

ECOCHANGE

I EcoChange ligger fokus på att försöka upptäcka och förutsäga de effekter klimatförändringarna kommer att ha på Östersjöns näringsvävsstruktur, näringsomsättning och produktivitet. Eftersom Östersjöns olika havsbassänger skiljer sig mycket åt när det gäller hydrologi och näringsvävsstruktur krävs att man undersöker ekosystemen i såväl de norra som de södra delarna.

ZORRO

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Zorro påbörjades 2011 vid Göteborgs universitet och är ett forskningssamarbete mellan marinekologer, miljöjurister och miljöekonomer. Det övergripande målet är att förbättra förvaltningen av svenska kustekosystem - med fokus på ålgräsängar i Västerhavet. I södra Bohuslän har närmare 80 procent av allt ålgräs försvunnit de senaste tio åren. Det är ett stort problem eftersom ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar, stabiliserar bottnarna och gör vattnet klart. 2018 påbörjades ett nytt fyraårigt projekt inom Zorro, där Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, ska utveckla metoder för att rädda ålgräset. Utöver detta pågår ytterligare tre forskningsprojekt med fokus på områdesskydd, restaurering och kartläggning.

Fisksamhällen i varmare och sötare hav

Arter påverkas på olika sätt av klimatförändringar. En del av denna påverkan kan förklaras av direkta effekter av förändringarna, exempelvis att en del fiskindivider växer fortare med ökad temperatur. Men arterna påverkar även varandra. Hur populationer slutligen påverkas till följd av klimatförändringen beror alltså både på klimatet och på samspelet med andra arter i näringsväven. I det här projektet kombinerar vi nya matematiska flerarts-modeller med försök i Östersjöns kustområden för att studera effekten av varmare och sötare vatten på fisksamhällen. Målet med projektet är att öka kunskapen om hur fiskpopulationer svarar på framtida klimatförändringar, beroende på deras samspel med andra arter i näringsväven, och att utveckla modelleringsverktyg för att analysera sådana återkopplingar mellan miljöförändringar och näringsvävar.

MOSAiC

Den största expeditionen till centrala Arktis någonsin. Under ett helt år ska det tyska forskningsfartyget Polarstern ligga fastfruset och driva med havsisen. Under tiden kommer sammanlagt 600 forskare att vara där och genomföra experiment och studier under den kolsvarta och iskalla arktiska vintern. Allt för att bättre förstå hur ekosystemet i norr fungerar och hur planetens klimat påverkas av detta viktiga område.

Levande kust

Projektet Levande kust vill visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Det genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård, ett Östersjön i miniatyr. Genom konkreta åtgärder i och runt om fjärden vill man få tillbaka ett klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fisksamhälle och syresatta bottnar med bottendjur, alltså så kallad god ekologisk status. Erfarenheterna från projektet kommer att sammanfattas i en bok som beskriver hur övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det kostar.

1

Program Sälar och fiske

De ökande sälpopulationerna längs Sveriges kust har skapat en växande konflikt mellan det kustnära fisket och sälen. I program sälar och fiske, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklas fiskeredskap som är både är sälsäkra och skonsamma och som fiskar effektivt. Det kan till exempel vara burar för fångst av torsk och fällor för laxfiske. Målet för programmet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd, och utvecklingsarbetet sker därför i nära samarbete med yrkesfisket.

Sälsäkert torskfiske med burar

Sälsäkert torskfiske med burar

BONUS SEAM

Projektets syfte är att analysera om den nuvarande miljöövervakningen i Östersjön är tillräcklig enligt europeisk och regional miljöpolitik samt presentera ett reformerat övervakningssystem. I projektet granskas nyskapande metoder för en mer kostnadseffektiv insamling av data. Dessa utvärderas också utifrån potentiell användning i operativ miljöövervakning. BONUS SEAM är ett samarbete mellan Havsmiljöinstutet, Tallin University of Technology, Technical University of Denmark, Finnish Environmental Institute och Institute for Baltic Sea Research Warnemunde.

Rich Waters

Är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP och ska bidra till att Sverige klarar sina åtaganden under EU:s miljödirektiv. Målet med projektet är att förbättra vattenmiljön, främst i vatten i Mellansverige som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Rich Waters arbetar med att utveckla nya metoder och öka kunskapen om hur vi kan åtgärda miljöproblem på effektiva sätt. Man fokuserar sitt arbete inom ett antal större områden, så som övergödning, miljögifter, fria vandringsvägar för fisk och vattenplanering. Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare, föreningar och vattenvårdsförbund och pågår fram till 2024.