Världshaven täcker över 70 % av vår planet och är det största ekosystemet på jorden. Till skillnad från situationen på land så dominerar mikroorganismer havets ekologi, både som producenter och konsumenter av fixerat kol. Bakterier är de talrikaste självreplikerande organismerna i havet och de spelar en avgörande roll i biogeokemiska kretslopp på en global nivå. Trots detta studeras sällan marina bakteriers storskaliga utbredning. I Thomas Pommiers avhandling presenteras artrikedom och fördelning hos marina bakterioplankton ur ett globalt perspektiv. Dessa frågor har undersökts med två strategier: en bioinformatisk in silico analys, och en mer konventionell analys med hjälp av molekylärbiologisk teknik.