Bild
Tema:

Många miljöproblem

Övergödning, överfiske, gifter i fisk, skräp... Listan kan göras lång över de problem som havens ekosystem har att tampas med. Trots att alla hav hänger samman kan problemen skilja sig radikalt geografiskt. En viktig faktor är hur snabb vattenomsättning havsområdet har. Östersjön, med sin begränsade kontakt med havet utanför, drabbas hårdare av övergödning och miljögifter. En annan faktor kan vara temperatur. I kalla hav bryts miljögifter ner långsammare än i varma hav.

Så mår haven

Inget av världens hav är längre opåverkade av mänskliga aktiviteter, men påverkan varierar och får olika effekter världen över. Sveriges tre stora havsområden skiljer sig också åt vad gäller vad som är de största hoten mot ett friskt hav.

Klimat i förändring

Haven blir varmare och surare, havsnivåerna stiger och de marina ekosystemen förändras. Det anses nu helt klarlagt att orsaken är den ökade förbränningen av fossila bränslen och den därigenom förhöjda halten av koldioxid i atmosfären. Haven och dess invånare kommer att påverkas kraftigt av detta.

Plast, sopor, skräp

Havet har länge betraktats som oändligt och därmed som en lämplig plats att dumpa allsköns mänskligt avfall. Idag borde vi veta bättre, men våra hav är ändå fulla av plast.

Ammunition och kemiska stridsmedel

På bottnen utanför Sveriges kuster gömmer sig fortfarande tusentals minor, dumpad ammunition och dumpade kemiska stridsmedel. En påminnelse från tidigare krig som än idag utgör en fara för både människor och havsmiljön.

Övergödning

I Östersjöns tillrinningsområde bor mer än 85 miljoner människor. Övergödande näringsämnen från alla dessa människor och deras verksamheter hamnar slutligen i havet. Övergödning kan radikalt förändra havets ekosystem.

Oljeutsläpp

Oljeutsläpp är ett av de allvarligaste hoten mot det marina livet. Stora utsläpp sker vid olyckor, men bevakningsmyndigheterna registrerar även ett stort antal avsiktliga utsläpp varje år.

Miljögifter

Många miljögifter har minskat kraftigt sedan 1970-talet, men samhällets massiva kemikalieanvändning utgör fortfarande ett hot mot havsmiljön. Historien visar dock att åtgärder kan ha stor positiv effekt.

Båtbottenfärger

De flesta båtägare har problem med påväxt av havstulpaner, alger och musslor. Tidigare målades båtarna med båtbottenfärger som innehöll olika gifter. Problemet var att inte bara påväxten förgiftades, utan även övrigt liv i vattnet.

Läkemedelsrester

En ganska stor del av de läkemedel vi äter passerar genom våra kroppar och åker ut med avloppsvattnet. Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen. De hamnar därför i våra vatten.

Överfiske

Fiskens situation har den sista tiden kommit i fokus, då många har observerat förändringar i bestånden. Det allt intensivare fisket har påverkat bestånden både i Östersjön och i Västerhavet. På grund av för hårt fiske är bestånden av torsk, plattfiskar och broskfiskar i svenska hav på historiskt låga nivåer.

Kustexploatering

Vi människor använder, förändrar och påverkar kustområden direkt genom vägbyggen och bebyggelse, badplatser, småbåtshamnar, fritidshusområden, kustnära industriverksamhet, stora hamnar, avloppsreningsverk, fartygstrafik osv.Indirekt påverkas kustområdena förstås också av olika föroreningar, övergödning och fiske.

Hotade arter

Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är hotade av utrotning. Skälen till att de är hotade varierar, men ofta hänger det ihop med att deras livsmiljöer på något sätt förändrats.

Främmande arter

Världens lastfartyg beräknas transportera 3-4 miljarder ton barlastvatten per år. Med detta vatten, eller som påväxt på skroven, importeras och exporteras tusentals djur och planktonalger varje dag från en havsmiljö till en annan.