Makroalger i tropikerna – Förtjänster, problem och potential

Avhandlingen undersöker spridningen av introducerade haplotyper av den odlade algen Eucheuma denticulatum i Östafrika, och odlingspotentialen hos den inhemska E. denticulatum. Utöver detta undersöker den även betydelsen av tropiska algbäddar som habitat för fisk och evertebrater. Resultaten visar att den introducerade E. denticulatum has etablerat sig utanför algodlingarna, och att den nu är vanligare än den inhemska. Den inhemska E. denticulatum har en lägre tillväxthastighet än den introducerade, men då det finns många inhemska haplotyper av arten så finns det potential för framtida selektion för odling. Utöver detta visar resultaten att algbäddar i tropikerna är artrika habitat, med hög abundans av evertebrater och fisk, och att faunan i algbäddar skiljer sig från den i andra makrofytsamhällen i regionen.