Målsättningen med denna avhandling var att undersöka vandringsbeteende och fenotypisk variation hos migrerande gädda i Östersjön. Tidigare studier har visat att dessa gäddor samexisterar i Östersjön under huvuddelen av sin levnadstid men att de är åtskilda under en kort period vid lek och larvstadier i små kustmynnande vattendrag. Genom märkning och återfångst, provtagning och försök har vi kunnat visa att populationer som samexisterar i ett födosöksområde kan uppvisa genetiskt betingade fenotypiska skillnader till följd av en begränsad tidsmässig separation i populationsspecifika lekområden. De fenotypiska skillnaderna representerar alltså anpassningar, drivna av selektion, till olika lekområden. Kunskapen om hembeteende och tydliga populationsskillnader inom små geografiska områden är av stort värde för framtida förvaltning eftersom gäddan är ekologiskt (påverkar ekosystemfunktion) och ekonomiskt (fiskenäring) betydelsefull och samtidigt uppvisar sviktande beståndsstatus i Östersjön.