Livsmiljöer i havet

Tångskogar, sjögräsängar, musselbäddar, korallrev, branta klippväggar och väldiga lerslätter. Detta är exempel på några vanliga och viktiga naturtyper i våra svenska hav. Dessa områden är livsmiljöer för många olika arter. Varje art har sina särskilda krav på hur dess livsmiljö ska se ut för att den ska trivas. Arter och livsmiljöer bildar tillsammans olika ekosystem som lever i samklang med varandra. Det är denna rikedom som kallas biologisk mångfald och som genererar så viktiga ekosystemtjänster för oss människor som bor här.

Där man lever och trivs

Livsmiljön för en växt eller ett djur är den miljö där den kan leva. Exempelvis behöver sjögräs ljus för att kunna växa, och en botten av sand eller lera för att få fäste för sina rötter. Dess livsmiljö utgörs därför av grunda mjukbottnar dit ljuset når ned. Sjögräsängen är i sin tur en livsmiljö för många smådjur och fiskar som kan hitta både mat och skydd där. Även den fria vattenmassan är en viktig livsmiljö för många arter, främst växt- och djurplankton och fisk.

Många arter kan leva i flera olika naturtyper. Arter som trivs i sjögräsängar kan ofta även leva bland andra växter i havet. Många arter ändrar dessutom sina krav under olika skeden i livet, och använder helt olika livsmiljöer beroende på om den är barn eller vuxen. Eller över dygnet beroende på om den är hungrig eller behöver säkert sovskydd.

Styrs av fyra saker

Livsmiljöerna i havet styrs i grunden av fyra viktiga faktorer: salt, syre, ljus och bottenförhållanden. Med hjälp av dessa faktorer har forskarna delat in våra svenska havsområden i ungefär 60 olika landskap eller naturtyper.

En del livsmiljöer är väldigt vanliga - djupa lerslätter utan solljus utgör merparten av all bottenyta. Längs våra kuster med dess grunda solbelysta vatten finns den största variationen. I denna jämförelsevis smala remsa hittar vi exempelvis grunda skyddade vikar, sandiga stränder, vågutsatta klippor och strandängar med olika typer av växter och fyllda med djurliv av olika slag. En stor variation i naturtyper som ofta är ganska ovanliga men som ger upphov till en mängd livsmiljöer och en stor artrikedom.

Livsmiljöer måste skyddas

För att behålla en mångfald av marina arter krävs en mångfald av fungerande livsmiljöer. Men ungefär en tredjedel av livsmiljöerna i våra hav har minskat i antingen utbredning eller kvalitet under de senaste femtio åren.

Det är främst längs kusterna som vi människor har gjort anspråk på många områden med olika former av bebyggelse. Ute i haven har många undervattensrev, ofta kallade fiskebankar, farit illa av fiske och fartygstrafik. Övergödningen av våra hav påverkar också många livsmiljöer på ett storskaligt sätt, liksom klimatförändringen.

Upprättandet av marina skyddade områden och åtgärdsprogram för hotade naturtyper är de åtgärder som används för att bevara livsmiljöer och biologisk mångfald. EU:s olika naturvårdsdirektiv har fått allt större betydelse för naturvårdsarbetet.

Livsmiljöer behöver återställas

Många livsmiljöer har farit väldigt illa. De behöver hjälp med att återställas och återfå sin viktiga funktion för mångfalden av andra arter.

Flera forskningsprojekt arbetar därför för att ta fram fungerande metoder för restaurering av viktiga miljöer. Här är några exempel:

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING