Trådslick (Pylaiella littoralis)

Trådslick bildar stora, bruna, luddiga tofsar och består av trådar med en cellrad som förgrenar sig. Unga individer är gulbruna medan äldre blir styvare och mörkare bruna. Trådslick kan på platser med mycket vågor bli hopsnodda så att de liknar ett luddigt tunt rep. Trådslick har flera generationer under ett år. Den är vanligast under våren och försommaren då den är en kallvattensart. Trådslick kan lätt förväxlas med molnslick och de kan bara skiljas genom mikroskopiska studier. Skillnader är att trådslick har ofta motsatt förgrening, många små skivformiga kloroplaster i sina celler och de enrummiga sporangierna sitter i en rad inne i grenarna och liknar smultron på ett strå. Molnslick har aldrig motsatt förgrening och bandformade kloroplaster i cellerna.

Trådslick växer på stenar och klippor där de kan bilda ett bälte från vattenlinjen ner till flera meters djup. Arten är också vanligt förekommande på andra agler som exempelvis blåstång och olika kärlväxter. Den växer även på andra underlag som musselskal och kan förkomma ner till 10-15 meters djup. Den är vanlig längs vår kust upp till södra Bottenviken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.