Liten grönkudde (Acrosiphonia arcta)

Liten grönkudde är ljusgrön till färgen och bildar en tofs med jämnlånga, förgrenade trådar. Trådarna består av en rad med celler som är olika långa. Arten är ettårig och växer till tidigt på våren - försommaren. Det könligt, förökande stadiet är makroskopiskt och sporofytstadiet är mikroskopiskt. Liten grönkudde kan förväxlas med liten filtkudde, Spongomorpha aeruginosa, som också är en vårart. Hos liten grönkudde är dock trådarna inte ihopflätade utan den är mer som en tydlig tofs. Cellerna hos den lilla grönkudden är också tjockare än hos filtkudden.

Liten grönkudde växer på stenar och klippor i strandzonen ner till ca 4 meters djup, främst i ytterskärgården. På vågpåverkade platser kan den bilda ett bälte. Den är ganska vanlig längs vår kust upp till Norra Kvarken i Östersjön.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.