Korvsnöre (Scytosiphon lomentaria)

Korvsnöre är som namnet anger ihålig med tydliga avsnörningar, som prinskorvar i rad, och den har inga förgreningar. Avsnörningarna är mindre tydliga hos arten i Östersjön. Färgen när den vuxit färdigt är gyllenbrun. Ytan är täckt med många färglösa hår som sitter i grupper. Flera individer sitter tillsammans i små knippen. Korvsnöre har två olika livsstadier vilket är vanligt hos många brunalger. Unga individer är försedda med hår och kan förväxlas med unga sudare och gullsudare men korvsnöre smalnar av vid basen vilket inte de andra två arterna gör. Mikroskopiska karaktärer är att cellerna innehåller en stor, böjd, skivformad kloroplast per cell. Arten är ettårig och är en typisk vår- och sommarart, som under sommaren finns kvar som ett mikroskopiskt, skorpformigt stadium. Under hösten växer de första små upprätta båldelarna ut.

Korvsnöre är vanlig längs hela kusten och sitter på stenar i strandzonen. Den kan bilda ett eget bälte eller finnas inblandade i grönslicksbältet på grunt vatten. Arten förkommer också djupare ner, till ca 5 meters djup. Den är tämligen allmän i södra Östersjön men blir mycket ovanlig norrut från Södra Kvarken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.