Främmande arter


Främmande arter har inte förekommit naturligt i Östersjön i historisk tid, utan har avsiktligt eller oavsiktligt flyttats hit av människor. Många främmande arter har till exempel följt med lastfartygens barlastvatten, och en del har satts ut för att öka fångster vid människans jakt och fiske. I sina nya miljöer är vissa arter harmlösa, medan andra utgör allvarliga hot mot de inhemska arterna.

Djur och växter som vi betraktar som inhemska har någon gång i historien kommit från andra ställen i världen. De har spridits naturlig med vindar och vattenströmmar, eller själva vandrat in när inlandsisen drog sig tillbaka. Men arter sprids också med hjälp av människan, både avsiktligt och oavsiktligt, till områden som de aldrig skulle spridas till på naturlig väg. I dessa fall talar vi om främmande arter.

Fartygens fripassagerare

Det viktigaste sättet som främmande arter kommer till våra havsområden är via fartygens skrov och barlastvatten. Långt ifrån alla "fripassagerare" klarar av att etablera sig i sin nya miljö. Vattnet kan vara för kallt, för sött, eller så kan den främmande arten inte klara av att konkurrera ut inhemska arter med liknande roller i ekosystemet. Men ibland lyckas de etablera sig i sin nya miljö. Vissa vattenområden anses vara mer mottagliga för främmande arter än andra. Hit räknas Östersjön, som är ett hav med relativt få arter att konkurrera med.

Hotar biologisk mångfald

Det är svårt att förutse vad som händer när en främmande art etablerar sig i en ny miljö. Erfarenheten visar dock att stora problem kan uppstå för inhemska växter och djur, ekosystemet, för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva. Främmande arter betraktas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan slå ut eller tränga undan naturligt förekommande arter och påverka balansen i hela ekosystem. En del arter kan gynnas medan andra missgynnas av den främmande artens närvaro.

Ett problem är att främmande arter kan bilda hybrider med inhemska arter. Det kan leda till förlust av genetisk variation och till att arter inte behåller samma förmåga till anpassning till miljön de lever i. De kan också sprida smitta och parasiter som kan vara skadliga eller dödligt farliga för de naturligt förekommande arterna.

Ökar varje år

Sverige, med sitt nordliga läge, har hittills varit relativt förskonat från främmande arter. Men ett hundratal främmande arter har lyckats etablera sig i svenska sjöar, vattendrag och i havsmiljön. En hel del av dessa skapar idag problem för naturen och människan. Klimatförändringar som leder till att det blir varmare kommer med stor sannolikhet innebära att även Sverige drabbas i större utsträckning. Att avlägsna en främmande art som etablerat sig är i princip omöjligt. Det är därför viktigt att försöka begränsa både den avsiktliga och den oavsiktliga spridningen av arter mellan havsområden.


Gå direkt till: Alger Blötdjur Däggdjur Fiskar Insekter Kräftdjur Maskar Nässeldjur Plankton Sjöpungar Tagghudingar Udda grupper Växter Främmande arter Rödlistade arter eller