Djupa klipp- och stenbottnar

Djupare ned på klippbottnarna, nedanför grön- och brunalgsbältena, breder rödalgerna ut sig. Det är inte mycket ljus som når hit, men rödalgerna kan utnyttja det lilla som finns. Det ljus som når så djupt består av blågröna våglängder, och rödalgernas pigment är specialanpassade för att använda detta ljus.

Musselmattor ger klarare vatten

Ännu djupare ned, dit ljuset inte når, tar blåmusslorna över. I Östersjön har de få fiender, och även liten konkurrens om utrymme. De kan därför bilda täta mattor på klippor och stenar ner till mer än 30 meters djup. Blåmusslorna filtrerar enorma mängder vatten, och tar upp små partiklar t.ex. växtplankton. I och med att de är så talrika har denna filtrering en positiv effekt på vattenkvalitén i kustområdena och bidrar till ett klarare vatten. Musselskalen i sig erbjuder en varierad miljö för andra arter, och därigenom bidrar musselmattorna till artrikedomen på de djupa klippbottnarna. Musslorna utgör själva föda åt såväl fiskar som fåglar.

I södra Östersjön är de djupa klippbottnarna ofta täckta av blåmusslor. Foto:M Andersson/Azote

Karg miljö i norr

Blåmusslan är i grunden en saltvattenart, och ju sötare vattnet blir desto svårare blir det för blåmusslan att klara sig. Norra Kvarken är gränsen norrut för blåmusslans utbredning, och i Bottenviken saknas den helt. I detta nordliga havsområde är de djupa stenbottnarna en mycket karg miljö, där man i stort sett bara hittar glesa förekomster av hinnbildande brun- och rödalger av släktena brunhudar och stenhinnor, samt enstaka svampdjur och hydroider.

Ledig nisch?

De djupa klipp- och stenbottnarna skiljer sig alltså dramatiskt åt i de olika delarna av Östersjön, från artrika och produktiva rödalgs- och musselmattor i söder till karga stenar i norr. Frågan är varför det inte finns musslor eller liknande i Bottenviken som kan använda sig av de tomma, karga stenbottnarna. Kan det vara ett resultat av att Östersjön är så ungt, och att denna nisch i Östersjöns miljö fortfarande är ledig? Ingen vet.

Livsmiljöer

Livsmiljöer

Se samtliga kring Djupa klipp- och stenbottnar