Stickmyggor (Culicidae)

Stickmyggornas larver lever uteslutande i vatten men andas luft. Hur länge en stickmygga förblir larv beror på art, temperatur och tillgång till föda. Födan utgörs vanligen av mikroogranismer och döttt organiskt material, detritus. Mygglarverna hänger vanligen vid vattenytan och andas genom ett andningsrör som sticker upp över vattenytan. Blir larverna störda dyker de. Puppstadiet varar vanligen några få dagar, och då äter den inte alls. Liksom larverna har puppor möjlighet att röra sig när de känner sig hotade.

Larverna hänger vid vattenytan i lugnt vatten.