Nattslända (Trichoptera)

Nattsländor är som vuxna flygande men dessförinnan har de ett mer långvarigt vattenlevande larvstadium. Många av arternas larver bygger ett rör- eller trattformat hus av diverse tillgängligt byggmaterial som växtdelar eller sandkorn. De fogar ihop materialet med hjälp av silkestrådar som de avsöndrar från körtlar. Några arter har frilevande larver som inte bygger hus. De olika arterna livnär sig av olika sorters föda. Vissa äter växtdelar, andra samlar partiklar och mikroskopiska alger på botten, några filtrerar partiklar ur vattnet med hjälp av fångstnät och några är glupska rovdjur.

Gruppen nattsländor härrör huvudsakligen från sötvatten, och i havsmiljön brukar därför nattsländelarver främst påträffas i kustnära utsötade områden som flodmynningsområden, skyddade vikar eller långt norrut i Östersjön. De är vanligast i områden med en del mjuka bottnar och tillhörande vegetation.

Fakta: Sländlarver

Sländor kan tillhöra familjerna dagsländor, nattsländor och trollsländor. Till trollsländor räknas mosaiktrollsändor och flicksländor. Sländorna har ett kortvarigt vuxenstadium då de kan flyga. Larvstadiet, då de är vattenlevande, är betydligt längre. Sländorna härrör från sötvatten. I havet brukar därför sländlarver främst påträffas i utsötade områden, som flodmynningsområden, avsnörda vikar eller långt norrut i Östersjön. De är vanligast i områden med mjuka bottnar och vegetation.