Larvstadier (Många olika marina arter )

Många marina djurarter lever sin första tid i livet som larv. Det är precis efter att de har kläckts som dessa djur tillbringar en tid på ett sätt som skiljer sig mycket från deras vuxna liv, oftast med både ett annat utseende och livsstil. Larverna räknas till djurplankton och lever fritt drivande i vattnet en period innan de landar på botten någonstans och växer upp till en mussla , snäcka, havsborstmask, ett mossdjur, eller kanske en havstulpan. Tack vare larvstadiet kan många arter sprida sig över stora avstånd. Larverna är som flest när fiskynglen har sin produktionstopp. Mussellarver är vanligast under sommaren eller början av hösten och upptill Bottenhavet. Vanligtvis liknar de små mini-musslor men kan se ganska olika ut jämfört med sina föräldrar och är mer genomskinliga. Mussellarverna håller sig svävande i vattnet genom att röra sitt segelliknande velum med fladdrande flimmerhår. Ett tiotal mussellarver har hittats i Östersjön, men att identifiera arterna är mycket svårt. En larv av våra havs allra vanligaste mussla, blåmusslan, har exempelvis flera utvecklingsstadier med olika utseende och form. Under blåmusslans äldsta larvstadie har den en karaktäristisk pigmentfläck mitt på sitt skal. Andra vanliga arter av mussellarver är hjärtmusslor, sandmusslor och Östersjömussla (dominerar i Bottenhavet). På västkusten finns förstås larver av olika typer av ostron. Snäcklarver påträffas under sommarhalvåret och finns i alla Sveriges havsområden, men är talrikast i skärgårdarna. Snäcklarver saknas vanligtvis norr om Ålands hav. Under en relativt kort period på våren eller i början av sommaren förökar sig mossdjuren och det är då man kan hitta deras larver.

Larvstadierna finns i öppet hav och vid kusten, från nära vattenytan och nedåt i vattenmassan. De flesta arter finns upptill Ålands hav. Blåmussellarven återfinns dock upptill Norra kvarken och östersjömusslans larver dominerar i Bottenhavet.