Korsandmat (Lemna trisulca)

Korsandmat är relativt vanlig i skyddade grunda miljöer i Östersjön. Den växer liggande ovanpå annan vegetation eller direkt på botten. Korsandmat växer som bladskott som sitter tillsammans i kors och bildar långa grenade kedjor. De enskilda bladen är bara upp till en centimeter stora och är skaftade med en rot per skott. Korsandmat reproducerar sig nästan uteslutande vegetativt. Arten blommar mycket sällan. När den blommar sker det på försommaren och blommande skott är flytande och ensamma.

Korsandmat växer i vågskyddade och grunda vikar på dyiga bottnar. Den påträffas vanligen grundare än 3 meter, men kan växa ned till ca 6 meters djup. Den är mer vanligt förekommande i norr än i söder.

Fakta: Kärlväxter i havet

Havets kärlväxter är nära släkt med blomväxterna på land. De har blommor och nästan alla har rötter att rota sig med i bottnar med mjuka sediment. De flesta lever helt nedsänkta i vattnet, men kan ha blommor vid vattenytan. Några få har flytblad på vattenytan eller sticker upp långt ovanför vattenytan.

Vattenväxterna har utvecklat olika strategier för att få till befruktningen av blommorna. Vissa blir pollinerade under vattnet, ibland genom transport av pollen på små luftbubblor. Andra blir pollinerade på vattenytan med hjälp av vattenrörelser och vinden. Några få blir pollinerade av flygande insekter.

Jämfört med andra havsområden är artrikedomen av kärlväxter hög i Östersjön och de flesta har sötvattenursprung. Många av dem växer där sötvatten rinner ut i Östersjön. Ålgräs är den enda marina kärlväxten i Östersjön. Förutom skillnader i salthalt så bestäms kärlväxternas utbredning till stor del av hur tåliga de är mot störning och hur mycket ljus de kräver för att växa. Störningen kan bestå av fysisk påverkan från vågor eller is. Tolerans mot syrefattiga förhållanden som kan uppstå naturligt i gyttjiga bottnar är också viktigt för kärlväxternas utbredning. Utifrån de här och några andra miljöbetingelser konkurrerar växterna om plats med varandra samt med kransalger och mossor. De flesta kärlväxter klarar att växa ned till ungefär 6 till 7 meters djup, men de växer oftast grundare eftersom tillgången på ljus blir för dålig på stora djup.