Höstlånke (Callitriche hermaphroditica)

Höstlånke är en vackert grön växt som kan bli flera decimeter lång. Bladen sitter tätt och är mörkgröna, smalt lansettlika med något urnupen spets och har sin största bredd vid basen. Jordstammen är tunn och brunaktig. Det är en ettårig art där han- och honblommor sitter tillsammans i bladvecken. Höstlånke är relativt vanlig på grund mjukbotten i Östersjön. Förutom höstlånke förekommer två andra lånkar i Östersjön, smålånke Callitriche palustis och klolånke Callitriche hamulata, men de är betydlig mer sällsynta. Till skillnad från höstlånke har båda dessa flytblad i en rosett.

Höstlånke växer på grund mjukbotten med inslag av dy, lera eller sand. Den återfinns oftast grundare än 2 meter, men kan växa så djupt som 5 meter. Höstlånke kan växa i relativt grumligt vatten och växter ofta under långskottsvegetation.

Fakta: Kärlväxter i havet

Havets kärlväxter är nära släkt med blomväxterna på land. De har blommor och nästan alla har rötter att rota sig med i bottnar med mjuka sediment. De flesta lever helt nedsänkta i vattnet, men kan ha blommor vid vattenytan. Några få har flytblad på vattenytan eller sticker upp långt ovanför vattenytan.

Vattenväxterna har utvecklat olika strategier för att få till befruktningen av blommorna. Vissa blir pollinerade under vattnet, ibland genom transport av pollen på små luftbubblor. Andra blir pollinerade på vattenytan med hjälp av vattenrörelser och vinden. Några få blir pollinerade av flygande insekter.

Jämfört med andra havsområden är artrikedomen av kärlväxter hög i Östersjön och de flesta har sötvattenursprung. Många av dem växer där sötvatten rinner ut i Östersjön. Ålgräs är den enda marina kärlväxten i Östersjön. Förutom skillnader i salthalt så bestäms kärlväxternas utbredning till stor del av hur tåliga de är mot störning och hur mycket ljus de kräver för att växa. Störningen kan bestå av fysisk påverkan från vågor eller is. Tolerans mot syrefattiga förhållanden som kan uppstå naturligt i gyttjiga bottnar är också viktigt för kärlväxternas utbredning. Utifrån de här och några andra miljöbetingelser konkurrerar växterna om plats med varandra samt med kransalger och mossor. De flesta kärlväxter klarar att växa ned till ungefär 6 till 7 meters djup, men de växer oftast grundare eftersom tillgången på ljus blir för dålig på stora djup.