Grönsträfse (Chara baltica)

Grönsträfse är vackert klargrön till färgen. Arten har hon- och hanorgan på samma planta som framträder tydligt i gul och orange färg. Reproduktionen sker från juli till oktober. Sporerna gror under vår och försommar. Grönsträfse varierar mycket i utseende. Den kan växa som små tätt förgrenade plantor och som stora plantor med glesa, långa förgreningar. Skillnaderna i utseende hänger delvis ihop med vilken salthalt och vågexponering som råder på växtplatsen. Plantorna är små vid hög salthalt och hög vågexponering, medan de är stora i mer skyddad miljö med lägre salthalt. Variationen i utseende har gjort att arten ibland delas upp i underarter. Den kan förväxlas med raggsträfse, Chara horrida. Det pågår forskning för att utreda släktskapet mellan de båda arterna grönsträfse och raggsträfse.

Grönsträfse växer i flera olika typer av miljöer, från halvskyddade stränder med inslag av sand till mycket vågskyddade vikar med gyttjig botten. Den växer främst ned till 1,5 meters djup, men förekommer ned till ungefär 5 meter.