Dagslända (Ephemeroptera)

Dagsländor är flygande under sitt mycket korta vuxenliv men dessförinnan har de ett mer långlivat vattenlevande larvstadium. Larverna (nymferna) känns igen på att de har tre tunna spröt som sticker ut från baken. Längs bakkroppens sidor har de en rad med små bladformade gälar. De lever bland alger och växter på grunt vatten. I Östersjön har man hittat sim-, å- och slamdagsländor. De olika arterna livnär sig av olika sorters föda. Vissa samlar partiklar och mikroskopiska alger på botten, andra filtrerar partiklar ur vattnet och några är rovdjur. Flera av dagsländorna är känsliga mot förorenat vatten.

Gruppen dagsländor härrör huvudsakligen från sötvatten och i havsmiljön brukar därför dagsländelarver främst påträffas i kustnära utsötade områden som flodmynningsområden, skyddade vikar eller långt norrut i Östersjön. De är vanligast i områden med en del mjuka bottnar och tillhörande vegetation.

Fakta: Sländlarver

Sländor kan tillhöra familjerna dagsländor, nattsländor och trollsländor. Till trollsländor räknas mosaiktrollsändor och flicksländor. Sländorna har ett kortvarigt vuxenstadium då de kan flyga. Larvstadiet, då de är vattenlevande, är betydligt längre. Sländorna härrör från sötvatten. I havet brukar därför sländlarver främst påträffas i utsötade områden, som flodmynningsområden, avsnörda vikar eller långt norrut i Östersjön. De är vanligast i områden med mjuka bottnar och vegetation.