Bladbagge (Chrysomelidae)

Bladbaggar lever bland vattenväxter och är oftast bundna till en eller några speciella växter som de äter av. Larverna lever på växternas rötter eller stam, där de suger luft från växten genom två taggar på bakkroppen. Puppan har ett tjockt brunt hölje. I Östersjön hittar man ofta bladbaggar på arter av nate, så kallade bladbockar eller natebockar. Vuxna bladbaggar övervintrar i ett tjock hölje, likt puppans. Baggarna blir aktiva under vår och försommar då äggen läggs på värdväxterna. Puppor bildas på sensommaren och vuxna bladbaggar utvecklas i början på hösten. Stora mängder av bladbaggar har i några sjöar orsakat omfattande skada på sjöns vattenväxter genom att baggarna biter av värdväxtens stjälk. Av denna anledning har de föreslagits som en biologisk kontrollmetod för att minska mängden vattenväxter i igenväxta sjöar.

Bladbaggar lever i grunda vågskyddade havsvikar bland vattenväxter. Vi vet väldigt lite om deras utbredning i Östersjön.