Rapporten beskriver normalläckaget av kväve och fosfor från svensk åkermark år 1995 och 2005/2006, särskilt metodik och beräkningsmodeller samt påverkande faktorer. I denna rapport ges en detaljerad beskrivning av de indata och den metodik som SMED använt för beräkning av läckage från jordbruksmark. Beräkningar har gjorts för normalläckaget i 22 regioner.