Kvävefixerande bakterier: förekomst och aktivitet i hav och brackvatten

Blågröna alger (fotosyntetiserande cyanobakterier) är kända kvävefixerare som är vanliga i Östersjön och i andra marina miljöer. Men det finns även icke fotosyntetiserande heterotrofa bakterier som kan fixera gasformigt kväve.