Bild
Tema: så funkar havet

Kustområden

Där land och hav möts finns en av de tuffaste, men samtidigt artrikaste och mest varierade miljöerna i världen. Förhållandena här kan förändras kraftigt under en och samma dag, vilket gör det till en utmanande och utvecklande miljö. Temperatur, syreförhållanden, salthalt och näringsmängd är några av de grundläggande faktorer som påverkas kraftigt av tidvatten och väder.

Tidvatten och vågor

Vågrörelser bildas genom att vindar flyttar vatten på öppet hav. Då bildas regelbundna cirkulationsrörelser under vattenytan. Avståndet mellan topparna och höjden på vågorna beror på vindhastigheten. När vågen når ett tillräckligt grunt djup bryts den mot klippan eller stranden.

Månens och solens dragningskraft styr ebb; när vattnet är som lägst och flod; när vattnet är som högst. På Sveriges västkust kan tidvattenhöjden variera maximalt 30 centimeter medan nivån på östkusten endast ligger på runt några centimeter. Det kan jämföras med den över 12 meter höga springfloden i Fundy Bay på nordamerikanska östkusten.

Vattenståndet kan också variera på grund utav tillrinning till havet, lufttryck, vindröreler och landhöjningen. Att havsnivån över hela världen höjs är en konsekvens av den globala uppvärmningen eftersom den gör att polarisarna smälter. Vatten utvidgar sig också när dess temperatur ökar.

I Östersjön kan vattenståndet vara högre på ena kusten och lägre på den motsatta. Det beror på att vindar flyttar vattnet, ungefär som skvalpet i en balja svänger vid rörelse. Fenomenet kallas vattenpendling.

Uppwelling

Då ytvatten vid kusten flyttas utåt havet på grund av vindrörelser måste en kompensation ske och vatten från djupare områden transporteras därför uppåt. Detta fenomen kallas uppvällning och är av stor betydelse för havens liv. Näringen som vattenmassorna för med sig föder stora planktonpopulationer som utgör basen i näringskedjan och påverkar många andra havsinvånare.

Havsvattnet kan också blåsa in mot kusten där det sjunker ner till botten. Eftersom vatten är en kontinuerlig massa kan det inte bli tomt på vatten någonstans. Om vatten flyttas på något sätt så måste nytt vatten fylla dess plats. Specifika krafter styr vilken process som sker men jordens lutning och rotation tillsammans med vindar är grundkrafterna. Då vattenmassor blandas förändras också temperaturen i ytvattnet vilket påverkar klimatet på land men även uppkomsten av orkaner och nederbördsmängd.

Flodmynningar och utsjöbankar

Flodmynningar och utsjöbankar är två havsmiljöer där det ofta finns unika arter. Vid en flodmynning blandas sött och salt vatten. Där rinner mineraler och salter ut i havet från land. Det finns arter som vandrar mellan sötvattensområden och havet och för dem är dessa förbindelser oumbärliga. Men för de flesta organismer är det svårt att anpassa sig till olika salthalt.

Hela Östersjön kan egentligen anses vara en stor flodmynning, mängden vatten som rinner ut genom Öresund är nämligen lika stor som Mississippiflodens flöde, världens 8:e största flod.

Hela 95 % av Östersjöns fisk- och fågelarter finns på 5 % av Östersjöns yta, i huvudsak på utsjöbankar. Det är grunda områden mitt i havet, som utgör uppväxtområden för fisk samt övervintringsplatser för fåglar. Hoburgs bank söder om Gotland är en av Östersjöns utsjöbankar. Området påverkas inte av föroreningar i samma grad som grunda områden vid kusten. Det gör att vattnet är klarare vilket gör att algsamhällen kan växa på större djup. Hot mot utsjöbankarna är bland annat sjöfartstrafik och anläggning av nya vindkraftparker.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING