Denna artikel resonerar kring miljöövervakningens organisation. Den visar också hur den kustnära vattenkvaliteten påverkas av kuststräckans utformning. Något som har stor betydelse för utformningen av åtgärdsstrategier på lokal nivå.