Den ekologiska statusen för växtplankton och näringsämnen har längs stora delar av Svealandskusten klassats som måttlig eller sämre. Enligt vattendirektivet ska detta medföra krav på åtgärder – men det finns flera skäl att behandla klassningen med försiktighet. Ett är att många områden, speciellt i den mellersta och yttre skärgården, är starkt påverkade av öppna Östersjön. Enbart lokala åtgärder är därför inte tillräckliga för att uppnå god status.