Stora miljöförbättringar kan inte uppnås utan kostnader för samhället. Beslutsfattare som vill uppnå miljömål utan att slösa bort samhällsresurser på onödigt dyraåtgärdsp rogram måste kunna identifiera kostnadseffektiva strategier. I rapporten redogörs för kostnader att förbättra miljöförhållandena i Östersjön och Skagerrak. Kostnaderna för olika åtgärder jämförs med deras effekter på miljön. Genomgången omfattar studier kring minskad övergödning, miljöfarliga ämnen och oljeutsläpp, samt åtgärder för att förhindra att främmande arter tillåts etablera sig.