Korallrev tillhör de ekosystem som har högst biologisk mångfald i världen, och de är en viktig bas för försörjning i många tropiska länder. Allt större mänsklig påverkan gör att många rev hotas av överfiske, exploatering, kemiska föroreningar, ökad sedimentering och effekter av klimatförändringar. Huvudsyftet med denna avhandling var att förstå effekterna av mänskliga störningar på tropiska kustekosystem och fisk för kustförvaltningsändamål. Resultaten visade bland annat att korallrev som redan är utsatta för störningar kan vara mer känsliga för klimatförändringar i form av ökade vattentemperaturer. Det visade sig också finnas tydliga kopplingar mellan korallrevens kvalitet och dess tillhörande samling av olika fiskar. Dessutom var korallreven starkt kopplade till omgivande mangrove och sjögräsängar, genom fisken som regelbundet vandrar mellan dessa platser för födosök eller lek. Sammanfattningsvis betonar resultaten från denna avhandling vikten av att både skydda korallreven och identifiera tillhörande viktiga uppväxt- och lekområden för fisken om goda beslut om förvaltning ska kunna tas.