Det är överlag höga halter av organiska miljöföroreningar och metaller i bottensediment vid pappers- och träindustrier i Norrland. Det konstaterar SGU efter sin kartläggning av fiberbankar som genomförts i samarbete med fem länsstyrelser i Norrland.

Sedan 2010 har SGU identifierat sammanlagt 44 olika fiberbankar, det vill säga bottensedimentlager som nästan enbart är uppbyggda av massafibrer. Därutöver har man kartlagt totalt 26 kvadratkilometer sediment med ett påtagligt innehåll av massafibrer, trä eller barkflis, så kallade fiberrika sediment.

Sammantaget har kartläggningarna ökat kunskapen om fibersedimenten i Norrland och deras innehåll av miljöföroreningar, samt hur de riskerar att spridas till omgivande miljöer. Resultaten kommer att fungera som ett underlag för länsstyrelsernas vidare prioriteringar och planering av eventuella åtgärder för förorenade och fiberhaltiga sediment.