Överfiske

Fiskens situation har den sista tiden kommit i fokus. Det allt intensivare fisket har påverkat bestånden, och idag uppskattar man att tre fjärdedelar av de viktigaste marina fiskeområdena i Östersjön antingen är överexploaterade eller fullt utnyttjade.

De fiskarter som är särskilt drabbade av överfiske är de som har långsam tillväxt och låg produktivitet, ofta rovfiskar. Den svenska listan över hotade arter ("rödlistan") tar upp 35 fiskarter, av vilka tio är broskfiskar (hajar och rockor). Listan innehåller även ekonomiskt viktiga arter som ål, pigghaj, torsk, kolja och piggvar.

Hur mycket fisk som totalt får fångas, och hur mycket varje land får fånga, bestäms av EU. Som underlag till förhandlingarna får man råd från det Internationella Havsforskningsrådet (ICES).