Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark. För första gången har nu nationalparkens fisk- och kräftdjurssamhällen inventerats.

Det var framför allt i parkens djupa områden, den särpräglade Kosterrännan, som man kunde se positiva skillnader jämfört med liknande områden. Sannolikt har förbättringar i räktrålarna haft positiva effekter på dessa arters överlevnad i området.

I grundare områden ser art- och storleksfördelning ut ungefär som längs den övriga Bohuskusten. Forskarna konstaterar att många fiskar har sina viktigaste uppväxtområden vid den relativt hårt exploaterade fastlandskusten som ligger utanför parkens skydd. Möjligen behövs en översyn av påverkan från till exempel strandexploatering, båttrafik och övergödning för att få bättre förhållanden