I samband med barmarksinverteringen av utter 2013-14 hittades säkra fynd av utter i form av spillning och spårtecken på nära hälften av de undersökta lokalerna. Inventeringen visar på en fortsatt ökad förekomst av utter i länet och att återetableringen geografiskt har fördelats jämt över länet. Av sammanlagt 210 inventerade lokaler hittades spår av utter på 48 procent av lokalerna.