Syftet med denna rapport är att samla alla undersökningar som gjorts inom Gaviksfjärden och dess närhet, allt ifrån långa tidsserieövervakningar till enstaka inventeringar, i ett dokument. Utvärderingar och analyser har gjorts där det varit möjligt och är i huvudsak på det data som de pågående programmen resulterat i. Aktuella delprogram för denna utvärdering är flera då fokus främst varit Gaviksfjärden och omfattar kontinuerliga provtagningar från 1995 och framåt. Sammanställningen omfattar regional och nationell övervakning samt tillfälliga undersökningar i området.