Sedan 2002 har man vartannat år inventerat vegetationen på 19 lokaler längs Gävleborgskusten med särskilt fokus på smaltång och blåstång. Inventeringen som gjordes 2010 visade att täckningsgrad och djuputbredning av tången hade minskat kraftigt på lokaler söder om Norrsundet. Eftersom tång är en viktig art för hårdbottensamhället längs kusten och anses vara en art som visar på miljötillståndet så var minskningen oroande. Glädjande nog visar inventeringen 2012 att tången är på väg att återhämta sig med många unga plantor på nästan alla lokaler. Om minskningen av tången var naturlig eller orsakad av miljöpåverkan har inte gått att avgöra.