En inventering av makroalger har utförts, med syfte att få underlag för planering av ett eventuellt marint naturreservat.