Den första fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Den beskriver miljöns tillstånd idag, hur miljön påverkats och av vad. Genomförda åtgärder diskuteras och vilka ytterligare insatser som behövs.