Asp är inte rapporterad från Färnebofjärden sedan 1960 talet och är numer nästintill bortglömd av lokalbefolkningen. Asp, sik och siklöja minskade drastiskt vid 1950-1960 talet troligtvis beroende på den dåliga vattenkvaliteten som rådde då. Asp är en av våra hotade arter och Fiskeriverket samt vissa länsstyrelser driver projekt för att bevara aspen. Inom Färnebofjärdens fiskevårdsområde (FVO) är den såväl fridlyst som efterlyst!