Främmande tång. Spridning av främmande arter anses idag vara ett av de största hoten mot jordens biologiska mångfald och kan få stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser. I denna avhandling har etableringen av den främmande arten ishavstång vid Sveriges kust studerats.