Under sommaren 2005 utförde Högskolan i Kalmar en studie i syfte att undersöka den bentiska samhällsstrukturen på hårdbottnar i områden som ska utnyttjas för vindkraftutbyggnad. Forskarna fann betydande samhällsskillnader mellan områdena på såväl art- som funktionell nivå. Hårda bottnar i Kattegatt dominerades av perenna rödalger medan blåmusslor och andra filtrerare var den viktigaste gruppen i Östersjön.