Bild: Jakub Rutkiewicz/shutterstock

Laxen – expert på att hitta hem

LAX (SALMO SALAR) ÄR EN FISKART med en speciell livscykel. Den föds i älvar men lever en stor del av sitt liv i havet. Till älven återvänder laxen för att leka. Det krävs stora omställningar i laxen för att den ska klara den stora miljöförändring som vandringen från älv till hav ger, och under sitt liv hinner den ändra både utseende och beteende många gånger.

I APRIL-MAJ KLÄCKS ROMKORNEN som ligger nergrävd­a i grusbotten, och ett litet laxyngel med stor gulesäck kommer fram. Den första månaden ligger ynglet kvar i grusbädden och växer på näring som den får från sin ”matsäck”, det vill säga gule­säcken. Under några nätter runt midsommar lämnar ynglen gruset för att successivt lära sig vad som är ätbart. Laxungen försöker då hitt­a en bra plats på botten som ger skydd för rovdjur, och där det finns mycket mat som strömmar förbi. Till att börj­a med består laxens föda av djurplankton, för att senare bestå av insekter, andra småkryp och så småningom av små fiskar. 

NÄR LAXEN BLIVIT UNGEFÄR EN TILL TVÅ DECIMETER lång börjar den sin vandring ut i havet. Utvandringen innebär en mycket stor omställning i laxens fysiologi och beteende. Det utvecklingsstadiet hos laxen kallas smolt, och processen anpassar laxen till ett liv i havet. Utvandringen innebär också att laxen utsätter sig för många faror i form av gäddor, lakar och andra fiska­r som gärna tar sig ett skrovmål på smolt. Därför övergår laxe­n från att aggressivt försvara sitt territorium på älvens botten till att simma i stim då den ska simma ut i havet. På så sätt kan den lättare undgå att bli uppäten. 

VÄL UTE I HAVET ÖVERGÅR LAXEN SUCCESSIVT till att äta fisk. Från början ger den sig på småfisk, exempelvis spigg. Så småningom klarar den av att äta större fisk, som strömning och skarpsill, och tillväxer snabbt. När laxen levt mellan ett och fyra år i havet återvänder de könsmogna laxarna till sina älvar för att leka. Leken sker under hösten, tidigare ju längre norrut i landet älven är belägen. Laxen har förmåga att hitta tillbaka till sin hemälv, och till och med till samma avsnitt av älve­n, som den föddes i. För att hitta rätt använder den troligtvis lukt­sinnet. 

TILL SKILLNAD FRÅN MÅNGA ANDRA vandrande arter överlever laxen oftast leken, och kan vandra ut i havet och växa till sig igen. Men leken tär på krafterna, och den lax som lekt kommer inte att öka i vikt särskilt mycket under det kommand­e året. Vissa laxar stannar sen kvar i havet i stället för att åter vandra upp i älven och leka.   

TEXT
Kristina Viklund, redaktionen