Bild: Peter Knutson, Paul Björkman, Christian Halling

Hur ska vi förbättra mångfalden i havet?

Redaktionen frågade tre marina experter:
Vilka åtgärder är viktigast för att förbättra mångfalden i havet?
Från vänster; Inger Näslund, Kennet Lundin och Christina Halling.

Inger Näslund

Senior expert på havs- och fiskefrågor vid Världsnaturfonden WWF:

"Den biologiska mångfalden i haven säkrar ekosystemens funktioner i ett långsiktigt perspektiv och ökar havens motståndskraft. Skydd och restaurering av marina habitat och arter är därför viktigt för att bevara biologisk mångfald. Ekosystembaserad förvaltning för att se till helheten och även omfatta fisk i alla former. Det är nödvändigt att bromsa klimatförändringarna som leder till uppvärmning och försurning av haven, detta för bevarandet av havens funktion och biologiska mångfald."


Kennet Lundin

Vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum, Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier:

"Det bästa sättet att skydda den marina biodiversiteten är att se till att lagen följs. Idag sker bottentrålning i marina Natura 2000-områden, i strid mot miljölagstiftningen, se Naturskyddsföreningens nya rapport ”Skydd på riktigt”. Länsstyrelsen i de tre västkustregionerna Västra Götaland, Halland och Skåne, kommer snart med en gemensam strategi för bevarande av marina arter och habitat. Även här är det avgörande att medel och mandat avsätts så att strategin verkligen kan tillämpas."


Christina Halling

Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken:

"Den kanske största utmaningen är att öka kunskapen. Det är mycket vi ännu inte vet om organismerna i havet, hur de lever och hur de mår, och där behövs många gånger mer forskning. Samtidigt vet vi en hel del om vad vi behöver göra, som att skydda och restaurera känsliga miljöer och minska effekterna av fiske, övergödning och exploatering. Där handlar det om att ta fler konkreta beslut och komma igång med arbetet ordentligt."