Författarinstruktioner för Havsutsikt

Är du en marin forskare? Är du intresserad av att föra ut din forskning till en bredare målgrupp? Då kanske du vill skriva i Havsutsikt! Redaktionen hjälper dig att göra artikeln lättläst och tilltalande, och vi sprider den sedan både i den tryckta tidskriften och som webbartikel.Vi välkomnar artiklar från alla olika ämnesområden, med marint fokus som den gemensamma nämnaren. Med sin breda publik och sitt goda renommé är Havsutsikt ett utmärkt forum för spridning av forskningsresultat. Välkommen att skriva, du också!

Du är när som helst under året välkommen med förslag på artiklar. Skicka en kort beskrivning av vad du vill skriva om till havsutsikt(snabel-a)havet.nu. Det kan exempelvis vara en bred översikt av något ämnesområde, en beskrivning av ett fältarbete eller en artikel om din forskning. Om artikeln handlar om resultat från din forskning så ska forskningsresultaten vara publicerade, och länkar till referenser bifogas. Artiklar av ren debattkaraktär undviker vi, eftersom Havsutsikt endast kommer ut två gånger per år. Med en sådan låg frekvens på utgivningen blir det svårt att föra en debatt och låta olika åsikter komma till tals.

Stor upplaga och bred målgrupp

Havsutsikt trycks i 12 000 exemplar och skickas direkt till ungefär 8 000 prenumeranter i hela landet. Vi skickar den också till olika museer och naturum.

Vår målgrupp är den intresserade allmänheten. Det kan vara båtfolk, fritidsfiskare och andra natur- och miljöintresserade. Tidskriften läses även av yrkesverksamma inom marina frågor på universitet, myndigheter och departement. En stor del av prenumeranterna är skolor, och vi har också ett samarbete med Utbudet, som samlar och sprider lektionsmaterial kostnadsfritt.

Skriv så här:

Rubrik. Rubriksättning kan vara svårt om du inte är van att skriva populärvetenskapligt. Redaktionen hjälper gärna till att formulera en kort och slagkraftig rubrik.

Ingress. Ska i första hand väcka intresse för att läsa vidare. Ingressen är inte en sammanfattning av artikeln.

Brödtext med mellanrubriker. Texten bör skrivas så att den är förståelig för en högstadieelev i årskurs nio. Färdiga artiklar brukar vara 2-4 sidor långa. Det motsvarar mellan 6000 och 10000 tecken inklusive blanksteg. Inled artikeln med det viktigaste och mest intressanta. Inte alla läsare kommer att läsa hela artikeln, så tänk efter vad du vill att de ska få med sig om de bara läser början av den. Undvik fackuttryck och ingående metodbeskrivningar, lyft hellre fram spännande resultat eller konkreta exempel på vad forskningen förväntas leda till.

Bilder med bildtexter. Två till tre bilder per artikel är oftast lagom. De måste vara högupplösta och av god kvalitet. Ange fotograf och skriv en bildtext. Om du inte har egna bilder så kan du lämna förslag på lämpliga motiv, så försöker vi i redaktionen att ordna önskemålen via bildbyrå. Bilder levereras till redaktionen som separata bildfiler. De ska inte infogas i textdokumentet.

Illustrationer. Måste hålla hög kvalitet, och hjälpa till att göra budskapet i artikeln förståeligt. Figurer och tabeller bör undvikas. De är oftast för svåra och detaljerade. Sträva hellre efter att få budskapet att framgå av texten. Illustrationer levereras till redaktionen som separata filer. De ska inte infogas i textdokumentet.

Faktarutor. Kan beskriva detaljer kring begrepp, företeelser eller projekt.

Tips på vidare läsning. Bifoga gärna tips och länkar till mer läsning, både populärvetenskapliga och någon lämplig vetenskaplig publikation. De kommer framför allt att presenteras i webbversionen av din artikel, men kan även komma med i den tryckta versionen om layouten tillåter det. Tänk på att lästipsen är just lästips, och inte en referenslista till artikeln.

Kontaktuppgifter till dig

Författaren presenteras i slutet av artikeln med namn, institutions- och universitetstillhörighet samt e-postadress. Dessa uppgifter finns med för att läsaren ska kunna kontakta den textansvarige för mer information. Om flera personer är inblandade i textförfattandet, kom överens om vem som ska stå som textansvarig.

Max två textansvariga kommer att presenteras i den tryckta tidskriften. Den textansvarige är den person som skrivit texten, inte de personer som på olika sätt bidragit till de resultat som presenteras. Ur läsarnas perspektiv är det inte så relevant att veta exakt vilka personer som varit inblandade i författande och bakomliggande studier. Det tar stor plats i det relativt begränsade utrymme vi har, och tillför ingenting ur läsarperspektiv. Kontaktuppgifter till en person är ur den synvinkeln tillfyllest, och är därför det vi rekommenderar. Möjlighet att presentera fler författare finns i den digitala versionen.

Nära samarbete med egen redaktör

En av oss i redaktionen redigerar din artikel. Vi hjälper till att anpassa den till målgruppen samt till befintlig plats i det aktuella numret. Allt i nära samråd med dig som författare. Du får självklart alltid godkänna textens slutgiltiga utformning, och får tillfälle att se slutresultatet innan tidningen går till tryck.

Två nummer per år

Vår ambition är att producera två omväxlande, innehållsrika och spännande nummer, som ger läsaren en god bild av var forskningen står idag. De två numren planläggs i januari varje år, och förslag som kommit in före 15 januari tas då med i diskussionen. I december skickar vi ut ett upprop till forskare vid svenska lärosäten, för att uppmärksamma möjligheten att skriva i Havsutsikt. Efter detta brukar vi få in en stor mängd artikelförslag. När utgivningsplanen är klar meddelar vi de forskare som skickat in förslag om de kommer att få skriva i årets nummer. Nummer 1 har manusstopp den 1 april, och nummer 2 den 1 oktober.

Webbpublicering ingår

Alla artiklar publiceras också i webbtidskriften Havsutsikt, www.havet.nu/havsutsikt. Där finns de lätt tillgängliga och sökbara för överskådlig framtid. Lätt att länka till för dig, och där finns artiklarna även i pdf-format. Många prenumererar bara på webbversionen av Havsutsikt.

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..